Vážení zákazníci, chystáme změny co se vzhledu stránek týče a to hlavně nového nafocení všech našich produktů. Z tohoto důvodu naše stránky nebudou od 21.12.2017 až do Nového Roku dostupné. Doufáme, že tato změna bude jen k lepšímu a k Vašim pohodlnějším nákupům. V případě jakýchkoliv dotazů Vám budeme k dispozici na naší emailové adrese info@kikolady.cz . Přejeme Vám krásné Vánoce a Šťastný Nový rok! Vaše kikolady

Pravidla soutěže

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE “SOUTĚŽ”
Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.
Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace vyhlašovateli soutěže a ne elektronické sociální síti Facebook.
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „SOUTĚŽ” (dále jen „soutěž“):
1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE Vyhlašovatelem soutěže je společnost KL Commerce s.r.o.
Nademlejnská 1064/4
198 00 Praha 9
IČ: 04678681 (dále jen „vyhlašovatel“).
2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE
Doba trvání soutěže je stanovena od 19.9.2017 07:00 hod. do 30.9.2017 23:59.
3. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom osoby starší 12 let (dále jen „soutěžící“).
2. Podmínkou účasti v soutěži je:
a. Být fanouškem stránky KIKO Lady - KIKO Milano kosmetika v ČR na Facebooku
b. Odpovědět na otázku – Který produkt z e-shopu www.kikolady.cz je 4. nejprodávanější od
1.6.2017 do 1.9.2017?
c. Produkt vybrat z e-shopu www.kikolady.cz a odkaz na něj vložit do komentáře k příspěvku týkajícího se soutěže.
3. Vyhlašovatel do 3 dnů od vyhlášení vítěze odešle výherci zprávu s instrukcemi pro doručení výhry. Výherce soutěžních cen je povinen co nejdříve od data odeslání na tuto zprávu odpovědět a uvést požadované údaje. Pokud výherce požadované údaje v daném termínu neodešle, výhra propadá.
4. Jméno vítěze bude zveřejněno na https://www.facebook.com/KIKOkosmetikaCZ
5. Vícenásobná účast jedné osoby ve hře není povolena.
6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžícího z důvodu porušení pravidel soutěže, neuvedených nebo nepravdivých údajů, duplicity nebo jiných.
7. Výhru nelze převádět na jiné osoby.
8. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně
vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
9. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti, ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
4. VÝHRA
1. Výhra v soutěži je:
Poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup produktů v e-shopu www.kikolady.cz
5. OSOBNÍ ÚDAJE
1. Přihlášením do soutěže soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle
zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode
dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.
2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.
3. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli.
4. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v
níž má bydliště.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku
na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného
závadného chování ze strany soutěžícího.
5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.